Splošni pogoji oglaševanja – SHRANI.SI

DEFINICIJE

Spletno mesto: Spletno mesto je skupek vseh spletnih strani na posameznem spletnem naslovu (domeni), ki so med seboj povezane z navigacijo. Spletno mesto Shrani.si na spletnem naslovu www.shrani.si je spletno mesto, ki uporabnikom omogoča shranjevanje najrazličnejših datotek.
Spletna stran: Spletna stran je posamezna stran v okviru spletnega mesta in je predstavljena v enem oknu brskalnika. Navigacija po njej je možna z uporabo drsnika na desni strani ali miške oziroma druge ustrezne naprave.
Oglas: Oglas je obvestilo namenjeno javnosti, katerega objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglas se objavi za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Oglas definirata lokacija objave (vhodna stran Shrani.si ali uporabniške strani - strani s prikazi gradiva) in URL naslov.
Oglaševalska akcija: Oglaševalska akcija je najmanjša enota naročila oglaševanja na spletni strani Shrani.si. Vodi se kot nedeljiva celota, ima svoje ime, ID številko in svojo statistiko. Sestavlja jo praviloma prikazovanje enega ali več oglasov na enem oglasnem mestu, pri čemer pa so vsi oglasi namenjeni promociji enega spletnega mesta. Kreative posameznih oglasov znotraj ene oglaševalske akcije so lahko različne.
Kreativa: Kreativa pri grafičnem oglasu zajema besedilo in grafično vsebino oglasa.
Uporabnik: Uporabnik je obiskovalec spletne strani Shrani.si na naslovu www.shrani.si in vseh podstraneh. Kot uporabnik se šteje vsak odjemalec (client), ki ima omogočene piškotke in ki na strežnik spletne strani Shrani.si pošlje zahtevo za prikaz katere koli vsebine.
Prikaz: Prikaz je posredovanje vsebine oglasa kot reakcija na zahtevek, da se oglas prikaže v oknu uporabnikovega brskalnika. Prikaz se zabeleži na oglasnem strežniku Shrani.si, vendar ne ob začetku nalaganja strani, na kateri je oglas prikazan, ampak šele ob dodatnem zahtevku za prikaz posameznega oglasa. Prikaz se v evidenco vpiše, ko oglasni strežnik Shrani.si prejme zahtevo za prikaz oglasa in nanjo odgovori tako, da uporabnikovemu brskalniku pošlje izvorno kodo za prikaz.
Zaračunavanje na prikaz (pay-per-view): Pri zaračunavanju na prikaz ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila opravljenih prikazov posameznega oglasa.

OGLAŠEVANJE NA SHRANI.SI

Vrste oglaševanja na Shrani.si
Na Shrani.si se pojavljata dve standardni obliki oglasa in sicer v velikosti 300 x 250 točk (Pozicija 1) in v velikosti 728 x 90 točk (Pozicija 2 in 3), cena oglaševanja pa je odvisna od pozicije, na kateri se lahko pojavlja. Zaračunava se prikaz oglasa.
Pozicija 1 se pojavlja na vhodni (prvi) strani spletnega mesta Shrani.si.
Pozicija 2 se pojavlja na vhodni (prvi) strani spletnega mesta Shrani.si in na uporabniških straneh, razen na straneh s prikazi shranjenega gradiva (datotek shranjenih na spletnem mestu Shrani.si).
Pozicija 3 se pojavlja na uporabniških straneh s prikazi shranjenega gradiva (datotek shranjenih na spletnem mestu Shrani.si).

SPLOŠNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE NA SHRANI.SI

TSmedia, d.o.o. si prizadeva zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, oglaševalcem in podjetju TSmedia, d.o.o. Vsi oglasi, ki se prikazujejo na spletnem mestu Shrani.si, morajo ustrezati splošnim pogojem za oglaševanje in TSmedia, d.o.o. stremi k čim bolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike. Vendar pa uporaba splošnih pogojev vedno vključuje določen element diskrecije in TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas, če meni, da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča ali nemoralna, o čemer mora nemudoma obvestiti oglaševalca in pri tem navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.
Splošni pogoji so namenjeni zagotavljanju učinkovitosti oglaševanja in vzdrževanju kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega pomena, da se na Shrani.si ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno zmanjševali število uporabnikov spletnega mesta Shrani.si. TSmedia, d.o.o. si zato pridržuje izključno pravico odločati o vrstah in vsebinah oglasov, ki se prikazujejo na Shrani.si.
TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov in objava oglasa v nobenem primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z oglaševano ponudbo oglaševalca.
Oglaševalec v celoti in izključno:

Vsebinski pogoji oglaševanja na Shrani.si

SPLOŠNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE STANDARDNIH OGLASOV

Vsi oglasi morajo ustrezati naslednjim pogojem:

NAROČANJE OGLAŠEVANJA IN PLAČILNI POGOJI

Naročanje oglaševanja
Oglaševalec lahko naroča izvedbo oglaševanja pri TSmedia, d.o.o. neposredno ali pa preko agencije, tako da naročilo izda agencija za svoj račun in v imenu oglaševalca.

Reklamacije in stornacije

V primeru, da TSmedia, d.o.o. naročilo oglaševanja potrdi, oglaševalec pa naročilo stornira 3 dni ali manj do predvidenega začetka oglaševanja, je oglaševalec dolžan plačati 50 % zneska oglaševanja. V primeru, da je TSmedia, d.o.o. že začel z oglaševanjem, oglaševalec pa naročilo oglaševanja prekliče, je oglaševalec dolžan plačati stroške že opravljenega oglaševanja in 50 % preostale vrednosti naročenega oglaševanja.
TSmedia, d.o.o. oglaševalcu dnevno, tedensko ali mesečno pošilja statistike oglaševanja, odvisno od oglaševalčevih želja. Vsak oglaševalec prejme vsaj mesečno statistiko in sicer prvega dne v mesecu za oglaševanje, opravljeno v preteklem mesecu. Oglaševalec mora najkasneje do osmega dne v mesecu pregledati statistike in morebitne pripombe sporočiti svojemu skrbniku na TSmedia, d.o.o. po postopku iz dokumenta, ki velja tudi za oglaševanje na spletnem iskalniku TSmedia, d.o.o., Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na TSmedia, d.o.o..
V primeru, da oglaševalec do osmega dne v mesecu ne pošlje pripomb glede statistik preteklega meseca, se šteje, da se s statistikami strinja in da lahko TSmedia, d.o.o. te statistike uporabi kot podlago za izdajo računa.
TSmedia, d.o.o. bo na pripombe glede statistik odgovoril v roku 15 dni po prejemu pripombe, v nasprotnem primeru se šteje, da je pripomba upravičena.

Merjenje oglaševanja

TSmedia, d.o.o. pri merjenju oglaševanja uporablja zgoraj navedene definicije prikaza. Pri merjenju prikazov sledi smernicam mednarodne organizacije s področja spletnega oglaševanja Interactive Advertising Bureau (IAB) z naslovom Global Internet Ad Impression Measurement Guidelines, ki so bile sprejete posebej za merjenje prikazov.
Podroben opis načina merjenja oglasov je opisan v dokumentu Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na TSmedia, d.o.o., ki velja tudi za oglaševanje na Shrani.si.

Izstavljanje računov in plačilni roki

Račun za oglaševanje na Shrani.si izstavi TSmedia, d.o.o. po koncu oglaševalske akcije in sicer do 15. dne v mesecu za oglaševalsko akcijo, ki se je zaključila v preteklem mesecu.
TSmedia, d.o.o. izstavlja račune za oglaševanje brez posrednikov neposredno oglaševalcem, za oglaševanje agencijskih oglaševalcev pa agencijam.
Plačilni rok za opravljene storitve oglaševanja je 8 dni po izstavitvi računa.
V primeru, da so s pogodbo dogovorjeni drugačni plačilni roki, se upošteva posebna ureditev.

Zamuda s plačili

V primeru zamude s plačili računa za opravljene storitve oglaševanja je TSmedia, d.o.o. upravičen do zakonitih zamudnih obresti.
V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 15 dni lahko TSmedia, d.o.o. pošlje oglaševalcu oz. agenciji prvi opomin, katerega stroške zaračuna. V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 30 dni lahko TSmedia, d.o.o. pošlje oglaševalcu oz. agenciji drugi opomin, katerega stroške zaračuna.
V primeru zamude plačila računa za opravljene storitve oglaševanja za 45 dni lahko TSmedia, d.o.o. odstopi od pogodbe. V primeru, da TSmedia, d.o.o. ne izkoristi svojih upravičenj takoj, to ne pomeni, da se jim je odpovedal, ampak jih lahko uveljavlja kasneje.

REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore bodo stranke reševale po mirni poti, v kolikor sporazum ne bo mogoč, pa o sporu odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse primere oglaševanja na spletnem mestu Shrani.si, razen če ni s posamezno pogodbo za posamezen element oglaševanja posebej drugače dogovorjeno. TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, vendar je dolžan agencijo in oglaševalca, katerih akcije že potekajo, o tem pisno obvestiti najmanj 15 dni pred spremembo.
TSmedia, d.o.o., junij 2009