Pogoji uporabe

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE:

Pogoji uporabe spletnega servisa Shrani.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TSmedia, d.o.o. za uporabo spletnega servisa Shrani.si in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletnega servisa Shrani.si ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletnega servisa Shrani.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA SERVISA SHRANI.SI

Lastnik in upravljalec spletnega servisa Shrani.si je družba TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 1/43385/00, osnovni kapital je 598.817,00 EUR, matična št. 2169576000, identifikacijska št. za DDV SI11466057.
Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran Shrani.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu www.shrani.si in vseh spletnih straneh pod domeno Shrani.si (spletni servis Shrani.si). Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem servisu Shrani.si, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve spletnega servisa Shrani.si, ki je dostopen na internetu na domeni www.shrani.si so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletnega servisa Shrani.si in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Storitev spletnega servisa Shrani.si je geografsko omejena na uporabnike, ki razpolagajo s slovenskim IP naslovom, kar pomeni, da do interneta dostopajo na območju Slovenije. Uporabnik, ki uporablja tujega ponudnika internetnih storitev ali ki živi v tujini, lahko zaprosi za individualno odstranitev blokade tako, da na naslov info 'afna' tsmedia.si pošlje ustrezno sporočilo.
Spletni servis Shrani.si uporabnikom omogoča shranjevanje lastnih datotek na spletu, na način da jih je mogoče uporabiti v spletnih forumih, IM pogovorih, blogih in elektronski pošti.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti spletnega servisa Shrani.si in na njem shranjevati lastne datoteke in vsebine se mora predhodno registrirati. Registracija uporabnikov poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila: Uporabnik se lahko ob registraciji ali kasneje naroči na novice, s čimer izrecno dovoljuje družbi TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, da ga periodično (predvidoma enkrat tedensko) obvešča o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih v smislu ZGD-1 povezanih oseb z namenom neposrednega trženja. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba TSmedia, d.o.o. tako prijavljenemu uporabniku zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Uporabniki, ki se registrirajo, soglašajo s prejemanjem oglasnih elektronskih sporočil o ponudbi storitev drugih ponudnikov na njihov naveden e-naslov in GSM telefon, vendar ne več kot 7 sporočil na mesec na posamezen medij (e-poštni predal in GSM telefon).

SHRANJEVANJE DATOTEK

Uporabniki lahko na spletnem servisu Shrani.si brezplačno shranijo svoje datoteke, pri čemer veljajo naslednji pogoji oz. omejitve: Uporabnik se zavezuje, da bo pri shranjevanju datotek spoštoval naslednja vsebinska navodila: Družba TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe katere koli datoteke, ki je shranjena na spletnem servisu Shrani.si, če meni, da posamezna datoteka predstavlja kršitev teh pogojev uporabe.
Datoteke lahko na spletni servis Shrani.si shranjujejo neregistrirani, registrirani in prijavljeni uporabniki. V primeru, da je posamezni uporabnik na spletni servis Shrani.si poslal datoteke z ukazom »pošlji datoteke« in pri tem ni bil registriran ali prijavljen, bo lahko te datoteke našel samo, če si je zapomnil njihov URL, BBcode ali HTML naslov, ki mu je bil prikazan ob zaključku prenosa. Registrirani in prijavljeni uporabnik bo vse svoje shranjene datoteke lahko pregledoval in urejal v svojem zasebnem albumu.

VSEBINA SPLETNEGA SERVISA

TSmedia, d.o.o. nima vpliva na vsebino datotek in drugih vsebin, ki so shranjene na spletnem servisu Shrani.si, saj je to vsebina, ki jo na spletni servis vnesejo uporabniki samostojno. Posledično TSmedia, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem servisu Shrani.si shranjujejo uporabniki.
V primeru, da je vsebina datoteke v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdor koli o tem obvesti TSmedia, d.o.o. po e-pošti: info 'afna' tsmedia.si, pri čemer mora navesti točna imena spornih datotek (npr. http://shrani.si/files/XYZ) in razlog pritožbe. TSmedia, d.o.o. bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne datoteke.
V povezavi z zgornjo obveznostjo si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe shranjenih datotek, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si TSmedia, d.o.o. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo spletnega servisa Shrani.si.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve spletnega servisa Shrani.si je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli nedovoljeno kopiranje vsebine spletnega servisa Shrani.si, zlasti posameznih datotek, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih datotek na podlagi dovoljenja uporabnika, ki je te datoteke shranil in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega servisa Shrani.si. Prepovedano je "meta" iskanje po spletnem servisu Shrani.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletnega servisa Shrani.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletni servisom Shrani.si. Za vsako komercialno uporabo spletnega servisa Shrani.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z TSmedia, d.o.o. Datoteke, ki so shranjene na spletnem servisu Shrani.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah.
Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina spletnega servisa Shrani.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne, nekomercialne namene,če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik spletnega servisa Shrani.si prenaša na TSmedia, d.o.o. materialne avtorske pravice na vseh shranjenih datotekah in vsebinah, in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletnem servisu Shrani.si, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Datoteke in vsebine, ki jih v spletni servis Shrani.si vnašajo neregistrirani uporabniki, se javno objavijo in so dostopne tretjim osebam. Registrirani in prijavljeni uporabnik pa lahko izbereta ali bodo shranjene datoteke in vsebine za tretje osebe javno dostopne ali ne. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše shranjeno datoteko. Uporabnik jamči družbi TSmedia, d.o.o. pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletnem servisu Shrani.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi TSmedia, d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.
Imetnik registrirane znamke in spletne domene Shrani.si je TSmedia, d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Shrani.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TSmedia, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletnega servisa Shrani.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev spletnega servisa Shrani.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.
V zvezi z zagotavljanjem spletnega servisa Shrani.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno: Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletnega servisa Shrani.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.
TSmedia, d.o.o., september 2011